Adres email: lopsinopole@wp.pl
Godziny otwarcia: Pn – Pt - 8:00 – 19:00 | Sobota - 8:00 - 16:00

Izabela Muszyńska

Notka Biograficzna

Współzałożycielka i opiekunka pracowni LOPSI-N, neurologopeda, certyfikowany terapeuta psychomotoryki wg modelu Procus i Block, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, certyfikowany diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i ich rodzicami.


W swojej pracy łączę stale zdobywaną wiedzę z doświadczeniem, pomagając w rozwijaniu mowy i komunikacji, korygując wady wymowy.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując z dziećmi w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w innych placówkach oświatowych. Prowadzę diagnozę umiejętności językowych, artykulacyjnych i komunikacyjnych oraz procesów integracji sensorycznej (SI). Adekwatnie do potrzeb dziecka prowadzę terapię indywidualną lub grupową.

Szczególną uwagę przywiązuję do form ruchowych oraz naukowej zabawy, wpływających na kształtowanie się mowy i języka małego dziecka. Posiadam umiejętności diagnozowania i terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami językowymi (SLI).

Uzyskane certyfikaty i kompetencje

 • Neurologopedia
 • Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
 • Certyfikat terapeuty terapii psychomotorycznej wg Procus i Block
 • Certyfikat diagnosty i terapeuty integracji sensorycznej
 • Bilateralna Integracja – program szkolny
 • Metoda Dyna-Lingua M.S. (kurs metody psychostymulacyjnej kształtowania i rozwoju mowy i języka
 • Program Rozwoju Komunikacji (PRKM) MAKATON (I i II stopień)
 • Certyfikat uprawniający do wykorzystania testu KOLD (diagnoza dzieci od 1 miesiąca życia do 9 roku życia)
 • Stosowanie Testu Rozwoju Językowego (Instytut Badań Edukacyjnych)
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (NSPPP SYNAPSIS)
 • Niepełnosprawność społeczna czyli zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami „Nie-Grzeczne Dzieci”)
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
 • Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży. Diagnostyka i planowanie terapii. Etap I i II (Fundacja Bonum Commune)
 • Diagnoza i pomoc uczniowi z trudnościami w nauce (zaburzenia przetwarzania słuchowego APD)
 • Diagnoza funkcjonalna i rozwojowa dziecka

Bożena Tomanek

Notka Biograficzna

Neurologopeda, certyfikowany terapeuta psychomotoryki wg modelu Procus i Block, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, diagnosta i terapeuta z doświadczeniem w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy i wymowy. Provider diagnozy i terapii Neuroflow ATS.


Prowadzę diagnozę i terapię dzieci z różnymi postaciami opóźnień w rozwoju mowy i komunikacji. W swojej pracy wykorzystuję różne metody stymulujące rozwój sprawności językowej dziecka: psychostymulacyjną metodę kształtowania mowy i myślenia Dyna-Lingua, psychomotorykę, integrację bilateralną, MAKATON. Posiadam doświadczenie w diagnozowaniu dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji, wykorzystując standaryzowane testy do badania rozwoju językowego dzieci od 4 roku życia. Interesuję się ponadto zagadnieniami zaburzeń przetwarzania słuchowego i ich wpływem na funkcjonalnie językowe dzieci i młodzieży. Posiadam także doświadczenie w pracy warsztatowej i szkoleniowej dla logopedów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli, zdobyte w ramach współpracy z MODN w Opolu.

Uzyskane certyfikaty i kompetencje

 • Neurologopedia
 • Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
 • Metoda Dyna-Lingua M.S. (kurs metody psychostymulacyjnej kształtowania i rozwoju mowy i języka
 • Integracja Bilateralna – program szkolny
 • Terapia Psychomotoryczna wg Procus i Block
 • MAKATON (I i II stopień)
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych ( I i II stopień)
 • Ćwiczenia funkcji słuchowych – rozwojowe programowanie terapii
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
 • Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży – diagnostyka i planowanie terapii
 • Uprawnienia do wykorzystania testu KOLD (diagnoza dzieci od 1 miesiąca zycia do 9. Roku życia)- certyfikat
 • Certyfikat Providera metody Neuroflow ATS

Maria Skrzypulec

Notka Biograficzna

Doświadczony pedagog, terapeuta, diagnosta z doświadczeniem pracy w przedszkolu, szkole podstawowej i poradni psychologiczno-pedagogicznej.


Prowadzę zajęcia z zakresu stymulacji rozwoju poznawczego dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zajęcia wspomagania dziecka w osiąganiu gotowości szkolnej, diagnozę indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych dzieci, terapię dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania, terapię ręki, grupową terapię psychomotoryczną. W swojej pracy terapeutycznej bazuję m.in. na założeniach Metody Krakowskiej. Ukończyłam następujące szkolenia Metody Krakowskiej:

 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 • Terapia neurobiologiczna – Pamięć
 • Autyzm- diagnoza, nowe metody terapii
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Rozwojowy model terapii (stymulacja funkcji motorycznych, wzrokowych, słuchowych)
 • Diagnoza zagrożenia dysleksją
 • Metody badania zagrożenia dysleksją

Uzyskane certyfikaty i kompetencje

 • Studium kwalifikacyjne terapii pedagogicznej
 • Studium socjoterapii
 • Certyfikat terapeuty terapii psychomotorycznej wg Procus i Block
 • Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych I stopień
 • Diagnoza i terapia dziecka z niepełnowartościowym układem nerwowym
 • Metoda wspierania rozwoju wg dra P.E. Dennisona (I i II stopień)
 • Bilateralna Integracja – program szkolny
 • Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży – Diagnostyka i Planowanie Terapii