Adres email: lopsinopole@wp.pl
Godziny otwarcia: Pn – Pt - 8:00 – 19:00 | Sobota - 8:00 - 16:00
LOPSiN - Pracownia Terapii Dzięciej - Opole

Neuroflow

Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego

Prowadzona metodą Neuroflow Aktywnego Treningu Słuchowego® skierowana jest do dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, specyficznym zaburzeniem rozwoju językowego (SLI), zaburzeniami uwagi, specyficznymi trudności w nauce czytania i pisania (dysleksją).

Zaburzenie przetwarzania słuchowego (ang. Auditory Processing Disorder – APD) jest zespołem objawów wynikających z różnego typu zaburzeń w obrębie ośrodkowej części układu słuchowego. Występuje pomimo prawidłowego słuchu, ponieważ APD to nieprawidłowości w przetwarzaniu słuchowym na poziomie neuronalnym niewynikające z zaburzeń funkcji poznawczych i językowych. APD to nie problem ze słuchem.

Dzieci, które cierpią na APD mają trudności:

  • z koncentracją,
  • rozumieniem mowy w hałasie,
  • rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych,
  • z uczeniem się (problemy z nauką czytania, pisania, języków obcych).

Symptomy

Problem zaburzeń przetwarzania słuchowego jest szczególnie ważny u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, gdyż może mieć poważny wpływ na osiągnięcia szkolne i perspektywy dalszego rozwoju zawodowego. Dzieci z podejrzeniem zaburzeń przetwarzania słuchowego, mimo prawidłowych wyników badań audiometrii tonalnej, mają trudności:

  • ze zrozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest gwar hałas (np. szkoła),
  • ze skupieniem uwagi przy dźwiękach z otoczenia,
  • w uczeniu się,
  • nie potrafią dłużej utrzymać uwagi na zadaniu, często „wyłączają się”, myślami są gdzie indziej, sprawiają wrażenie nieobecnych.

Szacuje się, że APD dotyczy ok. 2-3% dzieci w wieku szkolnym, jednak powszechność objawów sugerujących zaburzenia ośrodkowego przetwarzania słuchowego może wskazywać, że odsetek ten jest znacznie wyższy.

Na wzrost liczby dzieci, które mają problemy z percepcją słuchową przy prawidłowym słuchu, wpływa szybki rozwój społeczeństwa informatycznego w ostatnich latach. Nadmierna stymulacja bodźcami wzrokowymi oraz słuchowymi (Internet, gry komputerowe, tablet, telewizja) powodują, że zmieniają się wzorce percepcji i analizy informacji. Upośledzone zostają możliwości filtrowania i selekcji informacji, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń koncentracji uwagi. Przyczynia się do tego również ograniczenie czasu spędzanego na bezpośrednich rozmowach dzieci z rodzicami oraz z rówieśnikami. Dodatkowo, na powstanie zaburzeń centralnego przetwarzania słuchu u dzieci, mogą mieć wpływ powszechne choroby u małych dzieci (wiek przedszkolny i wcześniej), najczęściej są to: przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego, niektóre alergie, urazy czaszkowo-mózgowe, przerost trzeciego migdałka.

Diagnoza APD

W naszym ośrodku LOPSIN w celach diagnostycznych centralnego zaburzenia przetwarzania słuchowego APD oraz ryzyka tych zaburzeń korzystamy z platformy APD Medical. Zawiera ona baterie znormalizowanych testów psychoakustycznych skonstruowanych dla metody Neuroflow ATS® (aktywnego treningu słuchowego) oceniających wyższe funkcje słuchowe. Testy te są dostosowane dla trzech grup wiekowych: 4-5 lat; 6-7 lat, 8-12 lat. Możemy je wykonać od 4 roku życia u dzieci mówiących i współpracujących. W wieku 4-6 lat badania określają ryzyko wystąpienia zaburzeń APD. Od 7 roku życia możemy postawić diagnozę audiologiczną, potwierdzającą centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego. Istotne jest na początku oceny przetwarzania słuchowego przeprowadzenie przesiewowego badania słuchu (audiometria tonalna).

Proces terapeutyczny

Dzieci ze zdiagnozowanym APD lub podejrzeniem ryzyka tych zaburzeń mogą skorzystać z terapii Neuroflow ATS® . Jest to aktywna forma treningu prowadzona on-line. Przygotowana jest na podstawie wyników badania diagnostycznego i stopień jej trudności jest dostosowywany do możliwości dziecka. Rodzaj ułożonych ćwiczeń zależy od podtypu klinicznego, do jakiego zostało zakwalifikowane dziecko i od jego wieku. Podczas wykonywania treningu skala trudności zmienia się w sposób adaptacyjny, co pomaga dziecku rozwinąć umiejętności w jego indywidualnym tempie. Trening odbywa się 3 razy w tygodniu, przy czym, każda sesja trwa ok. 20-30 minut. Może być przeprowadzony w domu dziecka lub w naszej placówce.

Cała trzyetapowa terapia trwa około 6 miesięcy. Po każdym etapie przewidziana jest diagnoza kontrolna w naszej placówce.

Sprawdź ofertę

Zapoznaj się z naszą ofertą Terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego. Kliknij w przycisk po prawej stronie.

Opracowanie na podstawie materiałów autorstwa APD-Medical Sp. z o.o.